Játékszabályzat

Megújulás a tianDe-val! nyereményjáték

A. A nyereményjáték elnevezése, meghatározása, szervezője

A játék elnevezése: “Megújulás a tianDe-val! nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: a TIANDE CENTER Kft. (székhely: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9. 1., adószám: 27081398-2-42, cégjegyzékszám: 01-09- 348352)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a 2021. december 2-től 2021. december 19-ig tartó időszakra.
A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek regisztrálni kell a Szervező adatbázisába – Keresztnév, Vezeték név és e-mail cím megadásval a www.tiande.hu/nyeremenyjatek linken elérhető regisztrációs formon keresztül. A játék végén, a játékban részt vevők közül 1 véletlenszerűen kisorsolt feliratkozó nyer.

Nyeremény:

1 db 3D Photoner
A nyereményjáték a Facebook és Instragram platformok használatán túl, nem a Facebook és az Instagram által szervezett, és a Facebook és az Instagram által szponzorált nyereményjáték.

B. A részvétel személyi feltételei

A Játékban részt vehet bárki, aki a megjelölt időszakban regisztrál a Szervező adatbázisába Kereszt név, Vezeték név és e-mail cím megadásval a www.tiande.hu/nyeremenyjatek linken elérhető regisztrációs formon keresztül.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Szervezőnek jogában áll egyes személyeket, jogi személyeket kizárni a nyereményjátékból, amennyiben a játékszabályzat be nem tartását, vagy manipulációt észlel.
Az feltéteknek megfelelő játékosokat a szervező számítógépes rendszere* rögzíti (*Sales AutoPilot). A játék 2021. december 19. 23:59:59-ig tart. Az ezután beérkező regisztrációk nem vesznek részt a sorsolásban.

C. A nyereményjáték időtartama

A Játék 2021. december 2. napján kezdődik, és 2021. december 19-ik napjáig tart. Sorsolás: 2021. december 20-án.

D. A részvétel tárgyi feltételei

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek regisztrálniuk kell a Szervező adatbázisába Kereszt név, Vezeték név és e-mail cím megadásval a www.tiande.hu/nyeremenyjatek linken elérhető regisztrációs formon keresztül.

E. A játékra való jelentkezés módja

A játékra való jelentkezés automatikus. A játékban a december 19-án éjfélig leadott regisztrációk vesznek részt.

F. Nyeremények

1 db 3D Photoner
Sorsolás: 2021. december 20.

A sorsolás számítógépes, véletlenszerű sorsolási mechanizmussal történik.
A sorsoláson 1 db nyertes és 1 db pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a szervező a sorsolást követően a megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (legalább 2 e-mail) ellenére sem éri el a nyertest (de legalább 8 naptári napon belül),
a nyertes a nyereményt visszautasítja, a nyertes a nyereményt annak biztosításától számított 10 munkanapon belül nem veszi át, a nyertes bármilyen más, a jelen játékszabályzaton alapuló ok miatt a nyereményre nem jogosult.

A nyeremények átadásának menete:

A szervező a nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesíti. A szervező a nyertesek nevét a TianDe kommunikációs felületein közzé teszi.
A nyeremény nem ruházható át, készpénzre nem váltható és nem cserélhető. A nyeremény minőségéért a Szervező nem felelős. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a játékosnál illetve harmadik személynél felmerülnek.

A nyeremény átvételének lehetőségéről a szervező értesíti a nyertest, valamint az átvétel időpontját vele leegyezteti. A nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények az értesítést követő 10 munkanapon belül átvételre kerüljenek. Amennyiben erre határidőben nem kerül sor, úgy a nyereményre a soron következő pótnyertes lesz jogosult.
A nyeremény átadásakor a nyertes köteles személyazonosságát igazolni. Ennek hiányában a nyeremény nem adható át a részére. Ebben az esetben a nyereményre a soron következő pótnyertes válik jogosulttá.
A Nyereményjátékhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

H. Adatkezelés

A Játékos a regisztrációval hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása, amely a regisztrációval ad meg. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, azokat a nyereményjátékkal kapcsolatosan kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Játékos, illetőleg képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.
Az adatok kezelését Szervező mint adatkezelő végzi.

I. Vegyes rendelkezések

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevő a regisztrációval elismeri, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen Szabályzat 2021. 12. hó 2. napjától érvényes.

TIANDE CENTER Kft.